جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان حمل و نقل ریلی
  قرارداد مشارکتی: سازمان حمل و نقل ریلی
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1681 حفاظت و حراست و تامین امنیت پست برق 230/20 کیلوولت خط یک قطار شهری اهواز موسسه قلعه گستر پیام آوران کارون سازمان قطار شهری اهواز 3138816000 1399/01/01
1377 در اختیار قرار دادن عرصه پژوهشکده آب و انرژی دانشگاه شهید چمران اهواز و محوطه اطراف آن جهت ساخت ایستگاه قطارشهری سازمان قطارشهری (مستاجر) دانشگاه شهید چمران اهواز(موجر) 10000000000 1396/07/01
1357 حفاظت و حراست و تامین امنیت پست برق 230/20 کیلو ولت خط یک قطارشهری اهواز قلعه گستر پیام اوران کارون سازمان قطارشهری اهواز 1997280000 1397/08/01