جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان تاکسیرانی
  قرارداد مشارکتی: سازمان تاکسیرانی
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
158 تامین تعداد19نفر نیروی انسانی مورد نیاز گشت و بازرسی تعاونی شهرگسترجنوب اهواز سازمان تاکسیرانی 1857379674 1396/07/01
159 تامین تعداد19نفر نیروی انسانی مورد نیاز گشت و بازرسی تعاونی شهرگسترجنوب اهواز سازمان تاکسیرانی 2476506232 1396/08/01
160 تامین تعداد19نفر نیروی انسانی مورد نیاز گشت و بازرسی تعاونی شهرگسترجنوب اهواز سازمان تاکسیرانی 8137670766 1397/04/17
161 تامین تعداد19نفر نیروی انسانی مورد نیاز گشت و بازرسی تعاونی شهرگسترجنوب اهواز سازمان تاکسیرانی 11498783500 1398/06/11
162 برون سپاری خدمات سازمان به اداره پست اداره پست 0 1396/04/24