جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان آرامستانها
  قرارداد مشارکتی: سازمان آرامستانها
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1236 واگذاری انجام امور خدمات حمل متوفیات ( مرکز 1530) راه و سعادت خوزستان سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز 0 1398/10/01
1234 انجام امور خدمات تنظیف و رفت و روب و انجام امور تغسیل و تکفین پیمان پویش زاگرس سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز 34514841550 1398/11/01
320 رفت و روب و نگهداری فضای سبز زاگرس آمایش انشان سازمان آرامستانها 7000000000 1396/05/28
321 تغسیل و تکفین آمال کارون اهواز سازمان آرامستانها 6806400000 1396/05/25
327 رفت و روب و نگهداری فضای سبز جهان پارس سمنگان سازمان آرامستانها 17764700649 1397/10/03
328 تغسیل و تکفین سجاد گستر پارسیان سازمان آرامستانها 5938786138 1397/09/18