جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان اتوبوسرانی
  قرارداد مشارکتی: سازمان اتوبوسرانی
مرتب سازي براساس:
شناسه موضوع پیمانکار کارفرما مبلغ نهایی قرارداد (ریال) تاریخ انعقاد قرارداد جزییات
1642 مناقصه نیروی انسانی تعاونی شهرگستر جنوب اهواز سازمان اتوبوسرانی 28136786803 1399/06/01
1287 اجاره جایگاه فروش گاز CNG آیت اله بهبهانی انرژی سازان گلبهار سازمان اتوبوسرانی 2532000000 1398/11/19
1286 اجاره جایگاه فروش گاز CNG شهید رجایی انرژی سازان گلبهار سازمان اتوبوسرانی 4154400000 1398/11/19
1279 اجاره جایگاه فروش گاز CNG غدیر جوان گستر ستاره پارس سازمان اتوبوسرانی 3104400000 1398/10/23
1278 اجاره جایگاه فروش گاز CNG خلیج فارس جوان گستر ستاره پارس سازمان اتوبوسرانی 4512000000 1398/09/23
1277 اجاره جایگاه فروش گاز CNG معاینه فنی جوان گستر ستاره پارس سازمان اتوبوسرانی 3213240000 1398/10/23
1274 اجاره جایگاه فروش گاز CNG ترمینال شرق درخش رادان بهبهان سازمان اتوبوسرانی 2504400000 1398/10/23
1272 اجاره جایگاه فروش گاز CNG کارگر شرقی درخش رادان بهبهان سازمان اتوبوسرانی 2864400000 1398/10/23
1271 اجاره جایگاه فروش گاز CNG قدس درخش رادان بهبهان سازمان اتوبوسرانی 5624400000 1398/10/23
75 مناقصه نیروی انسانی امید کاران فعال جنوب سازمان اتوبوسرانی 20971368759 1398/04/01
73 مناقصه نیروی انسانی بیعت کاران جنوب سازمان اتوبوسرانی 8869861158 1396/01/01
74 مناقصه نیروی انسانی تعاونی شهرگستر جنوب سازمان اتوبوسرانی 11690361552 1397/01/01
76 الحاقیه(ترک تشریفات) تعاونی شهرگستر جنوب سازمان اتوبوسرانی 1756396583 1398/03/01