جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان فاوا » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: خدمات کارشناسی پشتیبانی از وب سایتهای شهرداری   پیمانکار: شرکت تعاونی شهر گستر جنوب اهواز
کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 9466969912
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/08/10   نام مدیرعامل: مسعود اژدری
مدت قرارداد: 12 ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 10860746042   کد اقتصادی پیمانکار: 411196187743
تاریخ شروع: 1400/07/01   تاریخ پایان: 1401/06/31
دستگاه نظارت: اداره مالی و اقتصادی   اطلاعات الحاقیه: