جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: پخش و کوبیدن آسفالت با دستگاه های سازمان و تامین نیروهای پشتیبانی سازمان   پیمانکار: شرکت خندق سازان جنوب
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 14930210580
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/07/12   نام مدیرعامل: علی همت موسوی
مدت قرارداد: 49 روز   روش انتخاب پیمانکار: ترک تشریفات
شناسه ملی پیمانکار: 10860724440   کد اقتصادی پیمانکار: 411195778511
تاریخ شروع: 1400/05/18   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت تولید و اجراء سازمان عمران شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: