جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری مرکز » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر اهواز   پیمانکار: مهندسی مشاور سرزمین سبز پایدار
کارفرما: شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 9000000000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/01/14   نام مدیرعامل: مسلم عارف پور
مدت قرارداد: 24 ماه   روش انتخاب پیمانکار: ترک تشریفات
شناسه ملی پیمانکار: 10102777164   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1400/02/15   تاریخ پایان: 1402/02/15
دستگاه نظارت: معاونت خدمات شهری   اطلاعات الحاقیه: