جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری مرکز » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: جمع آوری آبهای سطحی کیانشهر در محدوده خیابان های لاله و لادن در منطقه 2 شهرداری   پیمانکار: صدف نمای اوستا
کارفرما: شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 9942553896
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/04/15   نام مدیرعامل:
مدت قرارداد: 120 روز   روش انتخاب پیمانکار: ترک تشریفات
شناسه ملی پیمانکار:   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1400/04/22   تاریخ پایان: 1400/08/19
دستگاه نظارت: معاونت فنی وعمرانی شهرداری   اطلاعات الحاقیه: