جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری مرکز » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: تکمیل سلول دفن شماره 2 واقع در صفیره (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای)   پیمانکار: شرکت فوکا کاران جنوب
کارفرما: شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 24541238901
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/04/27   نام مدیرعامل: علیرضا استکی اورگانی
مدت قرارداد: 120   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه
شناسه ملی پیمانکار: 10860866977   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1400/04/28   تاریخ پایان: 1400/08/28
دستگاه نظارت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری   اطلاعات الحاقیه: