جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری مرکز » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: خرید دوربین های نظارت تصویری و متعلقات (اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای)   پیمانکار: شرکت مهندسی طلوع ایده و روش
کارفرما: شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 11599000000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/04/26   نام مدیرعامل: سهیل آزادی
مدت قرارداد: 60 روز   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه
شناسه ملی پیمانکار: 10102360080   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1400/05/12   تاریخ پایان: 1400/07/12
دستگاه نظارت: معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: