جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: اجرا و بهره برداری بخشی از زیرساخت های ارتباطی شهرهوشمند   پیمانکار: سرمایه گذار: شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ تلکام)
کارفرما: شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 368200000000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/03/26   نام مدیرعامل: صابر فیضی
مدت قرارداد: 147 ماه   روش انتخاب پیمانکار: فراخوان عمومی سرمایه گذاری
شناسه ملی پیمانکار: 14003966870   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1400/03/29   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: سازمان فاوا   اطلاعات الحاقیه: