جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه دو » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: بتن دکوراتیو پیاده رو و جدولگذاری میدان شهید چمران و بتن دکوراتیو پیاده رو باند کندرو بلوار ساحلی غربی حدفاصل پمپ بنزین تا خیابان 13 شرقی در منطقه دو شهرداری   پیمانکار: عمارت سازه آرسان
کارفرما: شهرداری منطقه دو   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 13134015819
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/02/22   نام مدیرعامل: رضا کرمی
مدت قرارداد: 90 روز   روش انتخاب پیمانکار:
شناسه ملی پیمانکار: 14007689169   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1400/02/22   تاریخ پایان: 1400/05/22
دستگاه نظارت: فنی و عمرانی   اطلاعات الحاقیه: