جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه دو » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: تهیه و ترمیم درزهای انبساطی پل های هفتم، سفید و شهید صیاد شیرازی واقع در منطقه دو شهرداری   پیمانکار: کیمیا معمار مدرن
کارفرما: شهرداری منطقه دو   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 12890950000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/02/26   نام مدیرعامل: عبدالرحمن پور استاد
مدت قرارداد: 30 روز   روش انتخاب پیمانکار:
شناسه ملی پیمانکار: 14007504463   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1400/02/26   تاریخ پایان: 1400/03/26
دستگاه نظارت: فنی و عمرانی   اطلاعات الحاقیه: