جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه دو » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: بهسازی پیاده رو با بتن دکوراتیو پارک 42 هکتاری حد فاصل محدوده کتابخانه مرکزی تا ورودی پارکینگ شماره 3   پیمانکار: اساس پی گیتی
کارفرما: شهرداری منطقه دو   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 17699519142
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/01/31   نام مدیرعامل: امیر قطب الدین
مدت قرارداد: 90 روز   روش انتخاب پیمانکار:
شناسه ملی پیمانکار: 10980026992   کد اقتصادی پیمانکار: 411378618668
تاریخ شروع: 1400/01/31   تاریخ پایان: 1400/04/31
دستگاه نظارت: فنی و عمرانی   اطلاعات الحاقیه: