جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: احداث خیابان جنب مرکز دیالیز کوی نبوت در حوزه خدماتی منطقه هشت ، احداث کانال دفع آبهای سطحی شهرک اکباتان در حوزه خدماتی منطقه چهار ، احداث محوطه سازی پادگان معراج و بهسازی رمپ و لوپ پل ولایت در حوزه خدماتی منطقه هفت و بهسازی خیابان ورودی آماد و پشتیبانی سپاه   پیمانکار: محرکه صنعت اروند
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 23744261958
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/03/05   نام مدیرعامل: مسعود مختاری ده چشمه
مدت قرارداد: 4ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 10860756144   کد اقتصادی پیمانکار: 411196337159
تاریخ شروع: 1400/03/05   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: