جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: تامين 5 نفر (پنج نفر) نيروي انساني سازمان جهت انجام کارهای ستادی و حراست   پیمانکار: شرکت تعاونی شهر گستر جنوب اهواز
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 7862901420
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/02/12   نام مدیرعامل: مسعود اژدری
مدت قرارداد: 12   روش انتخاب پیمانکار: ترک تشریفات
شناسه ملی پیمانکار: 10860746042   کد اقتصادی پیمانکار: 411353161198
تاریخ شروع: 1400/01/01   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت مالی و اداری سازمان عمران شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: