جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: ترمیم نوارهای حفاری پراکنده در اتوبان گلستان حوزه خدماتی منطقه 4 شهرداری اهواز   پیمانکار: هیوا تحکیم ابریشم
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 5344150379
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/01/14   نام مدیرعامل: علی اکبر هدائی کوشک
مدت قرارداد: 3 ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 14007882695   کد اقتصادی پیمانکار: 411616477887
تاریخ شروع: 1400/01/14   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: