جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: اجرای لکه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی با سطح بیش از 50 متر مربع بصورت ماشینی و بین 20 و 50 متر مربع به صورت دستی و ترمیم نوار حفاری طولی به صورت دستی در سطح مناطق هشتگانه   پیمانکار: خندق سازان جنوب
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 165012965000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/01/11   نام مدیرعامل: علی همت موسوی
مدت قرارداد: 12 ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 10860724440   کد اقتصادی پیمانکار: 411195778511
تاریخ شروع: 1400/01/11   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: