جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: خريد و حمل مصالح سنگی جهت تولید آسفالت کارخانه سازمان عمران شهرداری اهواز   پیمانکار: زاگرس بهساز جنوب
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 92250000000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/10/29   نام مدیرعامل: محمد محمد موسی
مدت قرارداد: 6 ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 10861232506   کد اقتصادی پیمانکار: 411381985689
تاریخ شروع: 1399/10/29   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت تولید و اجراء سازمان عمران شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: