جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: ترمیم و لکه گیری سطوح آسفالتی و ترمیم نوارهای حفاری به صورت دستی در سطح منطقه 6   پیمانکار: آتیه ورزان جاوید اهواز
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 6796935633
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/10/24   نام مدیرعامل: طاهره نظری
مدت قرارداد: 4ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 10860933071   کد اقتصادی پیمانکار: 411361488495
تاریخ شروع: 1399/10/24   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: