جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: تکمیل ادامه مسیر زیرگذر 18 متری چهارم تا میدان امام رضا (ع) واقع در منطقه دو شهرداری   پیمانکار: روئین صنعت خالد
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 71724242672
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/11/29   نام مدیرعامل: رسول شقاریجی
مدت قرارداد: 5 ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 10420318952   کد اقتصادی پیمانکار: 411531138693
تاریخ شروع: 1399/11/29   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: