جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: روشنایی تقاطع غیر همسطح میدان شهید بندر مسیر L500   پیمانکار: نورگستر پهلوان
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 5522580000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/11/25   نام مدیرعامل: علی عبداله پهلوان
مدت قرارداد: 1 ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 10862020137   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1399/11/25   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: