جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان پایانه های مسافربری » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: واگذاری پارکینگ خودروهای سبک موسوم به رفاه   پیمانکار: الهام مقدم
کارفرما: سازمان پایانه های شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 20280000000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/03/02   نام مدیرعامل: حسین کیانی قلعه سردی
مدت قرارداد: یکسال   روش انتخاب پیمانکار: تشریفات مزایده
شناسه ملی پیمانکار: 1740810740   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1399/10/28   تاریخ پایان: 1400/10/27
دستگاه نظارت: معاونت اجرایی سازمان پایانه های شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: