جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری مرکز » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: جمع آوری آبهای سطحی در خیابان های رز کیانشهر در منطقه 2 شهرداری   پیمانکار: شرکت رادین پترواکسون
کارفرما: شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 9992620215
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/01/16   نام مدیرعامل: علی علی پور
مدت قرارداد: 90 روز   روش انتخاب پیمانکار: ترک تشریفات
شناسه ملی پیمانکار: 14004855571   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1400/01/21   تاریخ پایان: 1400/04/21
دستگاه نظارت: معاونت خدمات شهری   اطلاعات الحاقیه: