جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری مرکز » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: لکه گیری سطوح آسفالتی و ترمیم نوارهای حفاری به صورت دستی در سطح منطقه 8 شهرداری   پیمانکار: شرکت محرکه صنعت اروند
کارفرما: شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 20000000000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1400/01/28   نام مدیرعامل: مسعود مختاری ده چشمه
مدت قرارداد: 4 ماه   روش انتخاب پیمانکار: ترک تشریفات
شناسه ملی پیمانکار: 10860756144   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1400/02/06   تاریخ پایان: 1400/06/06
دستگاه نظارت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری   اطلاعات الحاقیه: