جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه شش » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: تهیه مصالح و اجرای خط کشی عابرپیاده و ترسیم با رنگ دو جزئی   پیمانکار: ساحل کارون آنزان
کارفرما: منطقه 6 شهرداری   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 4128343000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/12/28   نام مدیرعامل:
مدت قرارداد: 90   روش انتخاب پیمانکار: معاملات متوسط
شناسه ملی پیمانکار: 10861211320   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1399/12/28   تاریخ پایان: 1400/03/30
دستگاه نظارت: معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 6 شهرداری   اطلاعات الحاقیه: