جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه دو » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: انجام عملیات لایروبی و صفحه کشی شبکه فاضلاب و آب های سطحی در سطح منطقه دو شهرداری   پیمانکار: کوشش تلاش دنا
کارفرما: شهرداری منطقه دو   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 4047131160
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/09/24   نام مدیرعامل: حسن فرهاد زاده
مدت قرارداد: 3 ماه   روش انتخاب پیمانکار:
شناسه ملی پیمانکار: 10860884649   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1399/09/24   تاریخ پایان: 1399/12/24
دستگاه نظارت: خدمات شهری   اطلاعات الحاقیه: