جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: تکمیل مسیر پل ششم حد فاصل میدان مهدیس تا اتوبان آیت الله بهبهانی   پیمانکار: قلعه سازامید
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 148739781557
تاریخ انعقاد قرارداد: 0099/10/01   نام مدیرعامل: امید شیرالی
مدت قرارداد: 8 ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 10860751520   کد اقتصادی پیمانکار: 411196393148
تاریخ شروع: 0099/10/01   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: