جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: زیرسازی قطعه 6 واقع در کیانشهر در حوزه خدماتی منطقه 2 شهرداری   پیمانکار: عمران افق ارغوان
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 13883899133
تاریخ انعقاد قرارداد: 0099/10/03   نام مدیرعامل: امیر حویزاویان
مدت قرارداد: 3 ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 14007553197   کد اقتصادی پیمانکار: 411579613463
تاریخ شروع: 1399/10/03   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: