جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان فاوا » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: پشتیبانی و تعمیر و نگهداری شبکه،نرم افزار ، سخت افزار و تجهیزات جانبی شهرداری اهواز   پیمانکار: شرکت فناوری اطلاعات آرامین
کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 15432327333
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/08/28   نام مدیرعامل: رامین کریمی
مدت قرارداد: 12 ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 10260491352   کد اقتصادی پیمانکار: 411171879347
تاریخ شروع: 0099/08/01   تاریخ پایان: 1400/07/30
دستگاه نظارت: معاونت نرم افزار سازمان   اطلاعات الحاقیه: