جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه شش » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: انجام عملیات لایروبی و صفحه کشی شبکه فاضلاب آبهای سطحی در سطح منطقه شش   پیمانکار: شرکت میعاد سعادت یاران
کارفرما: غلامرضا سودانی   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 5707645912
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/08/20   نام مدیرعامل: سعید سعیدی
مدت قرارداد: 60روز   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه
شناسه ملی پیمانکار: 1750936100   کد اقتصادی پیمانکار: 25120
تاریخ شروع: 1399/08/21   تاریخ پایان: 1399/10/21
دستگاه نظارت: معاونت خدمات شهری   اطلاعات الحاقیه: