جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » شهرداری منطقه شش » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: خرید مجموعه بازی و تاب کودکانه جهت پارک ها   پیمانکار: شرکت کفپوش سازان جنوب
کارفرما: غلامرضا سودانی   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 5647957952
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/08/21   نام مدیرعامل: عقیل مروانی
مدت قرارداد: 30روز   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه
شناسه ملی پیمانکار: 1740693574   کد اقتصادی پیمانکار: 10860750761
تاریخ شروع: 1399/08/21   تاریخ پایان: 1399/09/21
دستگاه نظارت: معاونت خدمات شهری   اطلاعات الحاقیه: