جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: حمل قیر مذاب از پلایشگاه آبادان به محل کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری اهواز   پیمانکار: پیمانکاری ابراهیمی
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 4725000000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/08/06   نام مدیرعامل: حمید رضا ابراهیمی
مدت قرارداد: 12 ماه   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار:   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1399/08/10   تاریخ پایان:
دستگاه نظارت: معاونت تولید و اجراء سازمان عمران شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: