جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان پایانه های مسافربری » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: تامین نیروی انسانی بخش (خدمات - حراست)   پیمانکار: شرکت تعاونی شهر گستر جنوب اهواز
کارفرما: سازمان پایانه های شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 45448010669
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/07/19   نام مدیرعامل: کیانی قلعه سردی
مدت قرارداد: یک سال   روش انتخاب پیمانکار: مناقصه عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 10860746042   کد اقتصادی پیمانکار: 4113531161198
تاریخ شروع: 1399/06/01   تاریخ پایان: 1400/05/31
دستگاه نظارت: معاونت اداری و مالی   اطلاعات الحاقیه: