جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان عمران » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: پخش و کوبیدن آسفالت با دستگاه های سازمان و تأمین نیروهای پشتیبانی سازمان   پیمانکار: شرکت خندق سازان جنوب
کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 7667086174
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/07/19   نام مدیرعامل: علی همت موسوی
مدت قرارداد: 48 روز   روش انتخاب پیمانکار: ترک تشریفات
شناسه ملی پیمانکار: 10860724440   کد اقتصادی پیمانکار: 411195778511
تاریخ شروع: 1399/05/01   تاریخ پایان: 0099/06/17
دستگاه نظارت: معاونت تولید و اجراء سازمان عمران شهرداری اهواز   اطلاعات الحاقیه: