جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان پایانه های مسافربری » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: اجاره پارکینگ خودروهای سبک موسوم به دولت 3   پیمانکار: عبداله چراغی
کارفرما: سازمان پایانه های شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 3224400000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1398/03/20   نام مدیرعامل: فضل احمدی نیا
مدت قرارداد: یک سال   روش انتخاب پیمانکار: مزایده عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 1753827604   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1398/04/01   تاریخ پایان: 1399/03/31
دستگاه نظارت: مسئول امور پارکینگ های سازمان پایانه ها   اطلاعات الحاقیه: