جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان پایانه های مسافربری » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: اجاره پارکینگ خودروهای سبک موسوم به رفاه   پیمانکار: علی اکبر قلی پور
کارفرما: سازمان پایانه های شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 4200000000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1399/06/19   نام مدیرعامل: کیانی قلعه سردی
مدت قرارداد: شش ماهه   روش انتخاب پیمانکار: بند 1 صورتجلسه شماره 6 هیئت مدیره سازمان پایانه ها
شناسه ملی پیمانکار: 1841617539   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1399/03/04   تاریخ پایان: 1399/09/03
دستگاه نظارت: مسئول امور پارکینگ های سازمان پایانه ها   اطلاعات الحاقیه: