جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان پایانه های مسافربری » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: اجاره پارکینگ خودروهای سبک دانشگاه آزاد اسلامی   پیمانکار: علی اکبر قلی پور
کارفرما: سازمان پایانه های شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 5857800000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1397/10/09   نام مدیرعامل: فضل احمدی نیا
مدت قرارداد: یک سال   روش انتخاب پیمانکار: مزایده عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 1841617539   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1397/10/08   تاریخ پایان: 1398/10/07
دستگاه نظارت: مسئول امور پارکینگ های سازمان پایانه ها   اطلاعات الحاقیه: