جستجو

قراردادهای شهرداری

جستجو

موضوع قرارداد:
 
پیمانکار:
تاریخ شروع:
 
تاریخ پایان:
کارفرما:
 
نام مدیرعامل:
 
جستجو:

قراردادهای شهرداری اهواز

اصلی » سازمان پایانه های مسافربری » جزئیات قرارداد
  
عنوان جزییات   عنوان جزییات
موضوع قرارداد: اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک شماره دو   پیمانکار: مسعود کشاورزی
کارفرما: سازمان پایانه های شهرداری اهواز   مبلغ نهایی قرارداد (ریال): 18432000000
تاریخ انعقاد قرارداد: 1396/09/18   نام مدیرعامل:
مدت قرارداد: سه ساله   روش انتخاب پیمانکار: مزایده عمومی
شناسه ملی پیمانکار: 2291851276   کد اقتصادی پیمانکار:
تاریخ شروع: 1396/09/01   تاریخ پایان: 1399/08/30
دستگاه نظارت: معاونت اجرایی و معاونت اداری مالی   اطلاعات الحاقیه: